logotypy

logo projektu

W dziale "Dokumenty" znajduje się opracowanie opisujące realizowany projekt. Możliwe jest pobranie pliku w formacie .doc lub .pdf.


O projekcie


logotypy unii europejskiej z ogiem projektu

INNOWACYJNY PROJEKT TESTUJĄCY

„MODEL PRACY POZALEKCYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM NOWATORSKICH
METOD PRACY ORAZ WSPÓŁCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH”

      Projekt realizowany jest przez Gminę Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

      Zadania Instytucji Pośredniczącej wykonuje Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Okres realizacji projektu: od 01 lipca 2010 r. do 30 sierpnia 2013 r.

Szkoły biorące udział w projekcie

Województwo małopolskie:

Gmina Gorlice - Gimnazja w: Bystrej, Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance, Kwiatonowicach, Ropicy Polskiej, Stróżówce, Szymbarku, Zagórzanach
Gmina Klucze - Gimnazjum w Kluczach
Gmina Wolbrom - Gimnazja w: Dłużcu, Gołaczewach, Wierzchowisku, Zarzeczu

Województwo podkarpackie:

Gmina Jasło - Gimnazja w: Osobnicy, Szebniach, Warzycach
Gmina Jedlicze - Gimnazjum w Jaszczwi
Gmina Tarnowiec - Gimnazjum w Tarnowcu
Gmina Skołyszyn - Gimnazjum w ŚwięcanachCel główny projektu

      Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od lipca 2010 roku do sierpnia 2013 roku zainteresowań 600 uczniów z 20 wiejskich szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego i podkarpackiego kontynuacją nauki na dalszych etapach kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW: technicznych, matematycznych, przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się ICT.


Cele szczegółowe projektu

 1. Wdrożenie skutecznych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności i zainteresowań uczniów w obrębie nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) w 20 szkołach wiejskich objętych projektem.

 2. Opracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie metodyki nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

 3. Rozwijanie uzdolnień i aspiracji poznawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz nabycie przez 600 uczniów (270 K, 330 M) wiadomości i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych.

 4. Promocja wśród młodzieży gimnazjalnej postaw zorientowanych na rozwój w zakresie nauk o kluczowym znaczeniu dla GOW, zwiększenie ich motywacji do nauki, integrowanie procesów kształcenia i wychowania młodzieży z przygotowaniem jej do pełnienia w przyszłości roli osoby aktywnej zawodowo.

 5. Wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych.


Na czym polega innowacja

     Innowacja dotyczy skutecznego wsparcia w rozwoju i zwiększeniu umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem nowego, dotychczas niestosowanego wobec tej grupy instrumentu - modelu pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem współczesnych technik informatycznych.

Innowacyjność rozwiązań, to wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi w formie oddziaływania wielostronnego tj.:


Aktualności

      25 lutego 2011 roku na posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie została pozytywnie zaopiniowana strategia wdrażania projektu innowacyjnego i zaakceptowana do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu III PO KL.

      Obecnie trwa II etap realizacji projektu, trwający od kwietnia 2011 r. do grudnia 2012 r., na który składa się:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów platform, nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic w zakresie obsługi platformy e- learningowej;

 2. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w 10 - cio osobowych grupach uczniów i uczennic zorientowanych na wdrażanie produktu;

 3. Przeprowadzenie zajęć i ćwiczeń w laboratoriach na uczelni;

 4. Przeprowadzenie warsztatów w Centrum Nauki Kopernik podczas obozu naukowego;

 5. Prowadzenie konsultacji na platformie e-learningowej pomiędzy pracownikami z uczelni, nauczycielami oraz uczniami na temat realizowanych projektów edukacyjnych;

 6. Przeprowadzenie konkursu „Od pomysłu do patentu”;

 7. Organizacja sesji naukowych na temat korzyści wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW;

 8. Upowszechnianie produktu.

© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice