logotypy

logo projektu

Aktualności

Spotkanie Zespołu ds. Produktu

We czwartek 9 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Produktu. W jego skład weszli nauczyciele – liderzy, koordynatorzy regionalni oraz kierownik projektu. Zespół pracować będzie pod kierunkiem dr Renaty Filipowicz – Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji produktu.

Podczas spotkania przedstawiono etapy realizacji projektu innowacyjnego oraz omówiono schemat strategii wdrażania projektu. Dr Renata Filipowicz podkreśliła wagę zadania stojącego przed Zespołem. Opracowana strategia będzie bowiem opiniowana przez Krajową Sieć Tematyczną. Wydana przez nią opinia będzie rekomendacją dla Ministerstwa Edukacji Narodowej do zaakceptowania lub odrzucenia strategii. Odrzucenie strategii przekreśla możliwość dalszej realizacji projektu. Zatem od przygotowania strategii wdrażania produktu zależy dalszy los realizowanego projektu.

W dalszej części spotkania rozdzielono zadania pomiędzy członków Zespołu oraz ustalono termin następnego roboczego spotkania.


Wyniki diagnozy uzdolnień uczniów

Dobiegło końca opracowanie wyników diagnozy uzdolnień uczniów w wybranych szkołach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Wyniki surowe, uzyskane przez 1898 uczniów uczestniczących w badaniach, zostały przeliczone zgodnie z zasadami ustalonymi przez zespół specjalistów z Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej z Lublina, który opracowywał koncepcję diagnozy uzdolnień uczniów.

Listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych grup przedmiotowych zostaną przesłane do szkół.

Uwaga! Listy uczniów zakwalifikowanych do projektu nie będą publikowane na stronie internetowej ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych.


Diagnoza uzdolnień uczniów

W dniach 8 – 9 listopada br. 1897 uczniów z wytypowanych szkół woj. podkarpackiego oraz małopolskiego przystąpiło do pisania testów diagnozujących uzdolnienia w zakresie matematyki, fizyki oraz chemii. Testy pisali uczniowie zgłoszeni wcześniej przez dyrektorów szkół. Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze rezultaty zostaną zakwalifikowani do projektu.

Diagnozę uzdolnień uczniów przeprowadza Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgoda rodzica
  2. Zgoda rodzica


Konferencja inaugurująca projekt

6 listopada 2010 roku o godz. 1230 w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Wysoka Jakość Systemu Oświaty. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowiska oświatowego Małopolski i Podkarpacia – przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz osoby zarządzające projektem.

Więcej >>Wstępna diagnoza przeprowadzona w szkołach

We wrześniu br. w 35 szkołach z terenu powiatów: gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego oraz olkuskiego przeprowadzono wstępną diagnozę. Ankiety opracowane przez dr Renatę Filipowicz – Specjalistę ds. Monitoringu i Ewaluacji Produktu skierowano do uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Za ich pomocą zbadano bazę dydaktyczną szkół, aspiracje edukacyjne uczniów, a także stopień przygotowania nauczycieli do pracy nowatorskimi metodami.
Ich analiza pozwoliła na wstępne wyłonienie szkół, w których zostanie przeprowadzona diagnoza uzdolnień ucznimentyów, mająca na celu wyłonienie beneficjentów którzy wezmą udział w Projekcie Innowacyjnym.


    Dokumenty do pobrania:

  1. Ankieta początkowa dla dyrektorów
  2. Ankieta początkowa dla dyrektorów
  3. Ankieta początkowa dla nauczycieli
  4. Ankieta początkowa dla nauczycieli
  5. Ankieta początkowa dla uczniów
  6. Ankieta początkowa dla uczniówStrona 1 2 3 4 5 6 7
© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice