logotypy

logo projektu

Gmina Gorlice laureatem konkursu „Na wyzwania-rozwiązania”

druga część nagrody

pppppPod koniec marca 2015 r. gościliśmy w Gminie Gorlice ekipę filmową z Warszawy, która nakręciła film ukazujący - z perspektywy czasu - efekty jakie uzyskaliśmy w szkołach poprzez realizację w latach 2010-2013 projektu innowacyjnego testującego pn.: „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”.

ppppp Film promujący osiągnięcia Gminy Gorlice/Oświatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Gminy Gorlice jest drugą częścią nagrody za zwycięstwo w konkursie „Na wyzwania-rozwiązania” w kategorii „Racjonalizacja wydatków na oświatę”.

pppppZachęcamy do obejrzenia filmu oraz do zapoznania się z publikacją – poradnikiem: Na wyzwania - rozwiązania. Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą, w którym zaprezentowane zostały wszystkie prace przesłane przez uczestników konkursu.

pppppFilm oraz publikacja zostały przygotowane w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym – II etap”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z firmą Vulcan Sp. z o.o.Do pobrania publikacja pod redakcją Przemysława Nosala:

Na wyzwania – rozwiązania. Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą
Gmina Gorlice laureatem konkursu „Na wyzwania - rozwiązania”


pppppW dniach 10 - 11 marca 2015 roku odbyła się w Warszawie konferencja Wyzwania współczesnego świata – szansa czy zagrożenie dla oświaty samorządowej? organizowana w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnymi - II etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
pppppPodczas konferencji odbyła się uroczysta gala podsumowującą konkurs „Na wyzwania - rozwiązania”, podczas której nastąpiło wręczenie nagród laureatom oraz prezentacja wyróżnionych rozwiązań.
pppppCelem konkursu „Na wyzwania - rozwiązania”, było wyróżnienie tych samorządów, które reagując na zmiany, wyzwania oraz problemy i wykorzystując swój lokalny potencjał, podjęły działania naprawcze oraz udoskonaliły dotychczasowe sposoby działania i usprawniły lub zmodyfikowały metody zarządzania oświatą. W konkursie mogły wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego - gminy lub powiaty, które na przestrzeni ostatnich 2-3 lat podjęły się wprowadzenia i realizacji działań mieszczących się w jednej z kategorii tematycznej:

  1. Zarządzanie siecią szkół (zmiany organizacyjne sieci szkół w związku z niżem demograficznym, obniżenie wieku obowiązku szkolnego);
  2. Racjonalizacja wydatków na oświatę (przyjęte rozwiązania);
  3. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (działania podjęte na rzecz zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach: inwestycje, działania społeczne, informacyjno-promocyjne, przedszkola niepubliczne);
  4. Integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji (wykorzystanie potencjału szkół w działaniach edukacyjnych i wychowawczych w środowisku lokalnym, inicjatywy społeczne, szkoła centrum integracji społecznej).
pppppGmina Gorlice wzięła udział w konkursie w kategorii „Racjonalizacja wydatków na oświatę”. W Oświatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Gminy Gorlice przygotowano wniosek, w którym opisano jak samorząd poradził sobie z wyzwaniem zapewnienia wysokiego poziomu usług edukacyjnych pomimo trudności finansowych. Osoby odpowiedzialne w gminie za oświatę opracowały oraz wdrożyły w proces edukacyjny szkół nowy model zajęć pozalekcyjnych, który wprowadził atrakcyjne formy i metody pracy z uczniami zarówno w szkole, jak i poza salą lekcyjną, podejmując współpracę z Politechniką im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
pppppW listopadzie 2014 r. zakończyła się ocena prac konkursowych nadesłanych przez przedstawicieli JST na konkurs „Na wyzwania – rozwiązania”. Oceny prac konkursowych dokonało dwóch niezależnych ekspertów z zakresu edukacji, zarządzania i finansowania oświaty wyłonionych w trybie konkursowym przez ORE - organizatora konkursu.
pppppGmina Gorlice została laureatem konkursu w kategorii „Racjonalizacja wydatków na oświatę”. W tej kategorii zwycięzcami również zostali: Miasto Płock oraz Powiat Nowy Targ.
pppppZ rąk Tadeusza Sławeckiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - nagrodę w imieniu Gminy Gorlice odebrały: Barbara Wiatr - Pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice ds. Oświaty oraz Beata Kraus - Kierownik projektu.
pppppPodczas konferencji każdy z laureatów przedstawił swoje innowacyjne rozwiązanie. Pani Barbara Wiatr oraz Beata Kraus zaprezentowały wdrożone w Gminie Gorlice innowacyjne rozwiązanie w zakresie racjonalizacji wydatków na oświatę dzięki pozyskaniu funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć edukacyjnych.
pppppNagrodzona praca to projekt pod nazwą Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych realizowany w latach 2010 – 2013, w którym wzięło udział 600 uczniów z 20 szkół woj. małopolskiego oraz podkarpackiego. Głównym celem projektu było podniesienie zainteresowania uczniów z wiejskich gimnazjów kontynuacją dalszej ścieżki edukacyjnej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla Gospodarki Opartej na Wiedzy.
pppppNagrodzone prace zostały opublikowane w poradniku „Na wyzwania - rozwiązania. Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą”. Poradnik, ma inspirować do mądrego korzystania ze sprawdzonych wzorców działania i ich efektywnego adaptowania na potrzeby konkretnych gmin i powiatów, a także do własnych poszukiwań innowacyjnych rozwiązań.
pppppO rozwiązaniach wdrożonych przez Gminę Gorlice powstanie także krótki film.


Więcej zdjęć w galerii >>


Konferencje upowszechniające produkt

Celem konferencji zorganizowanych w Nowym Sączu, Krakowie oraz Rzeszowie było podsumowanie projektu realizowanego przez Gminę Gorlice oraz upowszechnienie produktu finalnego wypracowanego w trakcie jego realizacji. Uczestniczyli w nich dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty w Rzeszowie i Krakowie oraz osoby zarządzające oświatą w jednostkach administracji samorządowej, przedstawicieleplacówek edukacyjnych, nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczących w gimnazjach. Każdy z uczestników otrzymał również pakiet zawierający produkt finalny. Zaprezentowany podczas konferencji projekt a zwłaszcza powstały produkt wzbudził zainteresowanie uczestników, o czym świadczyły liczne pytania skierowane do przedstawicieli Beneficjenta zarówno podczas oficjalnej dyskusji , jak i w kuluarach podczas przerw.

Podkarpacki Kurator Oświaty oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty pogratulowali organizatorom wspaniałego projektu, dodając, iż tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne w naszej oświacie i życzyli dalszych sukcesów a zarazem wyrazili nadzieję na kontynuację tego typu przedsięwzięć.

Do pobrania, prezenacja Centrum transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, autorstwa Jadwigi Widziszewskiej:

Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW


Zaproszenie na konferencje upowszechniające produkt


Gmina Gorlice/Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Gminy Gorlice
serdecznie zaprasza
Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół, Przedstawicieli Kuratorium Oświaty
i Osoby zarządzające oświatą w jednostkach administracji samorządowej, Przedstawicieli placówek edukacyjnych,
Nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczących w gimnazjach
na Konferencję podsumowującą a zarazem upowszechniającą
projekt innowacyjny testujący p.n.:

„ Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”.

Konferencje odbędą się :

12.06. 2013 roku w Nowym Sączu w budynku Wyższej Szkoły Biznesu - National - Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz w godz. 11.00 – 15.00

13.06. 2013 roku w Krakowie w budynku Wydziału Architektury w Centrum Pedagogiki i Psychologii na Politechnice Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w godz. 10.00 – 14.00

14.06.2013 roku w Rzeszowie w budynku S, sala S-3 Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy al. Powstańców Warszawy 10 w godz. 10.00 – 14.00

Celem Konferencji jest upowszechnienie produktu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
– projekty konkursowe, poprzez przekazanie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektów interdyscyplinarnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz przekonanie do ich wdrożenia we własnych szkołach. Podczas konferencji uczestnicy otrzymają produkt finalny powstały w wyniku realizacji projektu – Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy wraz z wszystkimi elementami składowymi (programem zajęć, konspektami, przykładowymi scenariuszami zajęć).

Zgłoszenia do udziału w konferencjach prosimy dokonywać telefonicznie na numer Biura Merytorycznego Projektu (18 353-77-66) lub (18 353-69-33) w terminie do 11.06.2013 r. w godz. 8.00-15.00 lub drogą mailową na adres mailowy: zeasgor@poczta.onet.pl

Program Konferencji w Nowym Saczu

11.00 – 11.15 – Otwarcie Konferencji, powitanie zebranych mgr Barbara Wiatr - Koordynator Projektu

11.15 – 11.45 – Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW mgr Jadwiga Widziszewska - Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

11.45 – 12.00 – Główne założenia Projektu, prezentacja produktu finalnego mgr Beata Kraus - Kierownik Projektu

12.00 – 12.15 – Efekty zastosowania innowacji dr Renata Filipowicz - Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji produktu

12.15 – 12.40 – Przerwa kawowa

12.40 – 13.15 – Dobre praktyki - przykłady realizowanych projektów interdyscyplinarnych uczestnicy projektu

13.15 - 13.30 – Założenia i funkcjonalność platformy e-learningowej mgr Łukasz Wiatr - Specjalista ds. Promocji

13.30 – 13.50 – Realizacja zajęć na uczelni wyższej dr inż. Estera Michnowska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

13.50 – 14.15 – Diagnoza zainteresowań naukami ścisłymi uczniów dr Sabina Kurzawa

14.15 – 15.00 – Podsumowanie, zakończenie Konferencji, obiad

Program Konferencji w Krakowie i Rzeszowie

10.00 – 10.15 – Otwarcie Konferencji, powitanie zebranych mgr Barbara Wiatr - Koordynator Projektu

10.15 – 10.45 – Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW mgr Jadwiga Widziszewska - Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

10.45 – 11.00 – Główne założenia Projektu, prezentacja produktu finalnego mgr Beata Kraus - Kierownik Projektu

11.00 – 11.15 – Efekty zastosowania innowacji dr Renata Filipowicz - Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji produktu

11.15 – 11.40 – Przerwa kawowa

11.40 – 12.15 – Dobre praktyki - przykłady realizowanych projektów interdyscyplinarnych uczestnicy projektu

12.15 - 12.30 – Założenia i funkcjonalność platformy e-learningowej mgr Łukasz Wiatr - Specjalista ds. Promocji

12.30 – 12.50 – Realizacja zajęć na uczelni wyższej dr inż. Estera Michnowska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

12.50 – 13.15 – Diagnoza zainteresowań naukami ścisłymi uczniów – dr Sabina Kurzawa

13.15 – 14.00 – Podsumowanie, zakończenie Konferencji, obiad
Zespoły Samokształceniowe dyrektorów oraz nauczycieli

W dniach 04,05,06.czerwca 2013 roku odbyły się w Gorlicach, Olkuszu oraz Jaśle Zespoły Samokształceniowe dyrektorów oraz nauczycieli. Celem zorganizowanych spotkań było upowszechnienie produktu finalnego powstałego w wyniku projektu. W Zespołach wzięli udział dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół z terenu województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, które nie brały udziału w projekcie, ale są zainteresowane ewentualnym wdrożeniem na terenie swoich placówek powstałego produktu.

Program spotkań zakładał przedstawienie produktu finalnego wraz z jego elementami. Następnie członkowie Zespołu ds. Produktu omówili założenia interdyscyplinarnego programu zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu. Na podstawie dwóch interdyscyplinarnych projektów – „Jak wzbić się do nieba” oraz „Zastosowanie nauki w budownictwie” omówiono sposób realizacji zajęć w szkole oraz zastosowanie platformy e-learningowej. Pracownicy Politechniki Krakowskiej przedstawili realizację zajęć na uczelni. Jednocześnie zapewnili zebranych ,że są nadal otwarci na współpracę ze szkołami.

Po każdym zakończonym spotkaniu odbyła się dyskusja, podczas której przedstawiciele Beneficjenta odpowiadali na pytania związane z projektem. Najwięcej pytań skierowanych było do przedstawicieli Politechniki Krakowskiej dotyczących nawiązania współpracy z uczelnią.
Zaproszenie na
Zespoły Samokształceniowe

Gmina Gorlice/Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny gminy Gorliceserdecznie zaprasza dyrektora oraz 2 nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczących w gimnazjum na Zespół Samokształceniowy organizowany w ramach projektu innowacyjnego testującego „ Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”, który odbędzie się :
04.06.2013 roku w Gorlicach w Restauracji „Leśny Dworek” - ul. Węgierska 41 38-300 Gorlice,

05.06.2013 roku w Olkuszu w Urzędzie Miasta i Gminy - Rynek 1 32-300 Olkusz,

06.06.2013 roku w Jaśle w Zajeździe Pod Skałą - Krajowice 68, 38-211 Jasło.

Celem Zespołu Samokształceniowego jest upowszechnienie produktu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, poprzez przekazanie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących realizacji zajęć metodą projektów interdyscyplinarnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz przekonanie do ich wdrożenia we własnych szkołach.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia w Biurze Projektu pod numerem 183536677 do dnia 03.06.2013 roku.

Program :
10.00 – 10.15 – Powitanie zebranych, przedstawienie celu spotkania
10.15 – 10.40– Omówienie założeń projektu
10.40 – 11.30 – Przykłady realizowanych projektów interdyscyplinarnych
11.30 - 11.45 – Przerwa kawowa
11.45 – 12.15 – Wykorzystanie platformy e-learningowej podczas prowadzenia zajęć
12.15 – 12.45 – Zajęcia na uczelni jako jeden z elementów projektu edukacyjnego
12.45 – 13.15 – Dyskusja
13.15 – 14.00 - Zakończenie Zespołu, obiad


Strona 1 2 3 4 5 6 7
© Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice